Artemia sinh khối đông lạnh: video các loại cá ăn artemia sinh khối

1 Cá lia thia


2 Cá la hán
3 Cá vàng4 Cá dĩa5 Cá thuỷ sinh

6 Cá bảy màu
https://www.youtube.com/watch?v=p9SMuGps_vU


8 Cá cảnh